我的位置:首页 >中华字经

中华字经    “只学一篇韵文便识天下汉字”这句话说的似乎大了,但事实的确如此郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。
   《中华字经》是教育部语言文字应用研究所的 “ 快速识字,提前阅读 ” 课题的最新科研成果。该成果被立项为全国教育科学规划 “ 十五 ” 研究课题,题目是 “ 传统文化教育的现代价值研究与创新实践 ” 。《中华字经》及配套教材均为该成果的具体转化并被教育部语用所语言教学研究室作为 “ 快速识字、提前阅读特种教材 ” 向全国及海外推广,是中国侨联指定的海外华人学习的汉语教材。
   《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000 个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习 4 - 6 个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证, 5 岁儿童 4 个月学完《中华字经》,巩固率为 74.6% ,即 2984 个字,提高现有识字速度的 15 - 20 倍。       

Zhōng huá zì jīng
中 华 字 经

dì yī bù fēn
第 一 部分
qián  kūn  yǒu  xù    yǔ  zhòu  wú  jiāng    xīng  chén  mì  bù    dǒu  bǐng  zhǐ  háng
乾  坤  有  序,    宇  宙  无  疆,    星  辰  密  布,    斗  柄指  航。
zhòu  bái  yè  hēi    rì  míng  yuè  liàng    fēng  chí  xuě  wǔ    diàn  shǎn  léi  xiǎng  昼  白  夜  黑,  日  明  月亮,  风  驰雪舞,  电闪  雷  响  。
yún  téng  zhì  yǔ  lù  jié  chén  shuāng  hóng  ní  xiá  huī  wù  chén  báo  jiàng
云腾  致雨,  露结  晨  霜,  虹  霓霞  辉,  雾沉雹  降。
chūn  shēng  xià  zhǎng  qiū  shōu  dōng  cáng  shí  lìng  yīng  hòu  hán  lái  shǔ  wǎng
春生  夏长,  秋  收  冬藏,  时  令应候,  寒  来暑  往。
yuǎn  gǔ  hóng  huāng  hǎi  tián  cāng  sāng  lù  dì  piāo  yí  bǎn  kuài  pèng  zhuàng
远古  洪荒,  海田  沧  桑,  陆地漂  移  ,    板块  碰  撞  。
shān  yuè  wēi  é  hú  pō  dàng  yàng  zhí  bèi  kuàng  yě  dǎo  sā  wāng  yáng
山  岳  巍  峨,  湖  泊  荡  漾,  植  被    旷  野,  岛  撒  汪洋。
bīng  chuān  dòng  tǔ  shā  mò  wò  rǎng  mù  fēng  shù  sēn  yán  duō  tān  guǎng
冰川冻  土,  沙  漠  沃壤,  木丰树  森  ,    岩多  滩  广。
niǎo  fēi  shòu  zǒu  lín  qián  yǔ  xiáng  jìng  tài  hé  xié  wù  zhǒng  ān  xiáng
鸟飞兽走,  鳞  潜  羽  翔,  境  态  和  谐,  物  种安  详。
xíng  fēn  shàng  xià  dào  hé  yīn  yáng  yōu  míng  yǎo  miǎo  tiān  tǐ  zhù  zhāng
形  分  上  下  ,    道合阴阳,  幽冥  杳渺,  天  体著彰。
níng  qì  wéi  jīng  jù  néng  yǐ  chǎng  suō  nóng  ér  zhì  jī  wēi  xiǎn  liàng
凝  气  为  精  ,  聚能以  场,  缩浓  而  质,  积微  显  量。
huà  jù  huàn  xū  huǎng  hū  chéng  xiàng  qiáng  gù  líng  ruò  róu  yì  zhì  gāng
化  巨  幻  虚  ,    恍  惚  成象  ,    强  固  凌  弱  ,    柔  亦  制  刚  。
zhōng  jí  bì  fǎn  cún  xīng  qū  wáng  sè  kōng  lún  huí  dòng  jìng  héng  cháng
终  极  必  反  ,    存  兴  趋  亡  ,    色  空  轮  回  ,  动  静  恒  常  。
wéi  shí  zhòng  míng  yī  lǐ  wàn  fāng  fù  mǔ  diē  niáng  méi  chǐ  nán  wàng
唯  实  众  名  ,    一  理  万  方  ,    父  母  爹  娘  ,    没齿  难  忘  。
xiōng  dì  jiě  mèi  wēi  kùn  zhù  bāng  gū  yí  shū  jiù  qīn  qi  hù  fǎng
兄  弟  姐  妹  ,    危  困  助  帮  ,    姑  姨  叔  舅  ,    亲  戚  互访  。
zhí  nán  guī  shǎo  bǔ  yù  zhuó  zhuàng  fū  qī  xiāng  jìng  mèng  yì  zāo  kāng
侄  男  闺  少  ,    哺  育  茁  壮  ,    夫  妻  相  敬  ,    梦  忆  糟  糠  。
gé  wū  lín  shě  yù  shì  qiān  liàng  bó  gōng  yù  pó  cí  xiào  shàn  yǎng
隔  屋  邻  舍  ,    遇  事  谦  谅  ,    伯  公  妪  婆  ,    慈  孝  赡  养  。
zūn  péng  lǐ  yǒu  rén  yì  jūn  láng  yán  huáng  èr  dì  yáo  shùn  shàn  ràng
尊  朋  礼  友  ,    仁  义  君  郎  ,    炎  黄  二  帝  ,    尧  舜  禅  让  。
yǔ  qǐ  shì  xí  miè  jié  shāng  tāng  zhōu  wǔ  fá  zhòu  hòu  liè  gè  bāng
禹  启  世  袭  ,    灭  桀  商  汤  ,    周  武  伐  纣  ,    侯  列  各  邦  。
qín  huáng  jí  quán  hàn  liú  chǔ  xiàng  dǐng  lì  gē  jù  luàn  jìn  bā  wáng
秦  皇  集  权  ,    汉  刘  楚  项  ,    鼎  立  割  据  ,    乱  晋  八  王  。
nán  běi  duì  zhì  fǔ  xiǔ  suí  yáng  zhēn  guān  zhèng  yào  wǔ  dài  xù  táng
南  北  对  峙  ,    腐  朽  隋  炀  ,    贞  观  政  要  ,    五  代  续  唐  。
chén  qiáo  bīng  biàn  chǐ  rǔ  jìng  kāng  yē  lǜ  wán  yán  yuán  jiàn  sòng  jiāng
陈  桥  兵  变  ,    耻  辱  靖  康  ,    耶  律  完  颜  ,    元  建  宋  僵  。
zhōng  lí  tài  zǔ  chóng  zhēn  diào  sàng  qīng  jūn  rù  guān  dà  chén  zhù  cáng
钟  离  太  祖  ,    崇  祯  吊  丧  ,    清  军  入  关  ,    大  臣  驻  藏  。
fěn  suì  pàn  zhuó  lí  yù  shè  jiāng  tái  wān  fù  guī  shǒu  wèi  biān  fáng
粉  碎  叛  卓  ,    犁  域  设  将  ,    台  湾  复  归  ,    守  卫  边  防  。
yā  piàn  zhàn  zhēng  yīng  zhàn  xiāng  gǎng  wù  xū  wéi  xīn  shè  huì  gǎi  liáng
鸦  片  战  争  ,    英  占  香  港  ,    戊  戌  维  新  ,    社  会  改  良  。
xīn  hài  gé  mìng  sūn  wén  sī  xiǎng  lián  méng  kàng  wō  guó  gòng  liǎng  dǎng
辛  亥  革  命  ,    孙  文  思  想  ,    联  盟  抗  倭  ,    国  共  两  党  。
dìng  dū  jīng  shī  rén  mín  jiě  fàng  zhū  zǐ  bǎi  jiā  kǒng  mèng  lǎo  zhuāng
定  都  京  师  ,    人  民  解  放  ,    诸  子  百  家  ,    孔  孟  老  庄  。
biǎn  què  líng  yī  lǔ  bān  qiǎo  jiàng  luó  pán  xiāo  yào  zhēn  jiǔ  liáo  shāng
扁  鹊  灵  医  ,    鲁  班  巧  匠  ,    罗  盘  硝  药  ,    针  灸  疗  伤  。
cài  lún  bì  shēng  jiàn  zhēn  xuán  zàng  yì  jīng  lùn  yǔ  shǐ  jì  dá  chàng
蔡  伦  毕  升  ,    鉴  真  玄  奘  ,    易  经  论  语  ,    史  记  达  畅  。
hé  tú  luò  shū  suàn  shù  jiǔ  zhāng  xī  sān  hóng  shuǐ  liáo  rú  píng  xiāng
河  图  洛  书  ,    算  术  九  章  ,    西  三  红  水  ,    聊  儒  瓶  厢  。
shī  cí  qǔ  fù  xì  jù  shuō  chàng  pí  pá  qín  sè  luó  chǎ  kēng  qiāng
诗  词  曲  赋  ,    戏  剧  说  唱  ,    琵  琶  琴  瑟  ,    锣  镲  铿  锵  。
shēng  xiāo  wū  yè  wò  dí  yōu  yáng  zhēng  yīn  bēn  fèn  suǒ  nà  gāo  kàng
笙  箫  呜  咽  ,    卧  笛  悠  扬  ,    筝  音  奔  奋  ,    唢  呐  高  亢  。
jīng  hào  kuāng  lú  dǒng  yuán  xiāo  xiāng  mǐ  fú  xiě  yì  bēi  hóng  jùn  áng
荆  浩  匡  庐  ,    董  源  潇  湘  ,    米  芾  写  意  ,    悲  鸿  骏  昂  。
bǐ  mò  zhǐ  yàn  biǎn  méi  yíng  bǎng  kǎi  lì  zhuàn  kè  bēi  tiē  cǎo  kuáng
笔  墨  纸  砚  ,    匾  楣  楹  榜  ,    楷  隶  篆  刻  ,    碑  帖  草  狂  。
dūn  huáng  shí  kū  cháng  chéng  wěi  qiáng  qīng  tóng  jiǎ  gǔ  lǚ  yī  shā  shāng
敦  煌  石  窟  ,    长  城  伟  墙  ,    青  铜  甲  骨  ,    缕  衣  纱  裳  。
hǔ  fú  yuè  jiàn  táo  mǎ  yǒng  zàng  cǎi  cí  bǎo  wèng  sī  chóu  tā  xiāng
虎  符  越  剑  ,    陶  马  俑  葬  ,    彩  瓷  宝  瓮  ,    丝  绸  他  乡  。
fán  ěr  sài  gōng  jīn  zì  tǎ  zhuàng  tài  jī  líng  mù  bǐ  dé  jiào  táng
凡  尔  赛  宫  ,    金  字  塔  状  ,    泰  姬  陵  墓  ,    彼  得  教  堂  。
zì  yóu  nǚ  shén  xī  là  sù  xiàng  zuì  hòu  wǎn  cān  chuàng  zào  yà  dāng
自  由  女  神  ,    希  腊  塑  像  ,    最  后  晚  餐  ,    创  造  亚  当  。
tíng  xiè  lóu  gé  sì  miào  diàn  láng  péng  mén  bì  hù  zhàng  shì  lǜ  chuāng
亭  榭  楼  阁  ,    寺  庙  殿  廊  ,    蓬  门  荜  户  ,    丈  室  绿  窗  。
fǔ  dì  bié  shù  huà  dòng  diāo  liáng  tíng  yuàn  tà  bù  yǐng  píng  mù  zhàng
府  弟  别  墅  ,    画  栋  雕  梁  ,    庭  院  踏  步  ,    影  屏  幕  障  。
chéng  chén  zǎo  jǐng  lí  ba  zhù  zhuāng  xián  duò  fú  kào  píng  lán  tiào  wàng
承  尘  藻  井  ,    篱  笆  柱  桩  ,    舷  舵  扶  靠  ,    凭  栏  眺  望  。
xuán  yá  qiào  bì  fēng  luán  dié  zhàng  quán  pēn  lán  zhào  tuān  jí  bào  dàng
悬  崖  峭  壁  ,    峰  峦  叠  嶂  ,    泉  喷  岚  罩  ,    湍  急  瀑  宕  。
xiá  gōu  tán  yuān  xī  jiàn  liú  tǎng  chí  qú  yàn  bà  zhǎo  zé  ní  táng
峡  沟  潭  渊  ,    溪  涧  流  淌  ,    池  渠  堰  坝  ,    沼  泽  泥  塘  。
xuán  wō  dài  bō  jiāo  yǔ  lián  jiāng  xiōng  yǒng  péng  pài  jīng  tāo  hài  làng
漩  涡  带  波  ,    礁  屿  连  江  ,    汹  涌  澎  湃  ,    惊  涛  骇  浪  。
zāi  lào  yì  xiè  xùn  cháo  fú  zhǎng  cāng  sōng  shòu  bǎi  chuí  liǔ  máo  yáng
灾  涝  溢  泻  ,    汛  潮  浮  涨  ,    苍  松  寿  柏  ,    垂  柳  毛  杨  。
bā  jiāo  pú  shàn  bān  zhú  miè  kuāng  huái  chūn  yú  huá  shān  guì  róng  zhāng
芭  蕉  蒲  扇  ,    斑  竹  篾  筐  ,    槐  椿  榆  桦  ,    杉  桂  榕  樟  ,  
zhāi  fēi  jǐn  bì  shān  yuàn  bīn  páng  píng  pǔ  lái  yīn  fēi  kuī  wù  fāng
斋  扉  紧  闭  ,    栅  苑  濒  旁  ,    坪  埔  莱  茵  ,    菲  窥  坞  坊  。
qiáng  wēi  piān  xiān  pú  hé  wèi  máng  yùn  dì  jiá  xīn  bèi  lěi  lín  láng
蔷  薇  翩  跹  ,    莆  菏  蔚  茫  ,    蕴  蒂  荚  芯  ,    蓓  蕾  琳  琅  。
qí  huā  yì  huì  yàn  lì  róng  yāng  lán  hé  jú  méi  sì  jì  fēn  fāng
奇  花  异  卉  ,    艳  丽  荣  秧  ,    兰  荷  菊  梅  ,    四  季  芬  芳  。
dù  juān  qì  xuè  fú  róng  jí  xiáng  mò  lì  fù  yù  méi  guī  cì  máng
杜  鹃  泣  血  ,    芙  蓉  吉  祥  ,    茉  莉  馥  郁  ,    玫  瑰  刺  芒  。
guā  guǒ  shū  cài  cōng  suàn  jiǔ  jiāng  huí  jiāo  qín  kuí  pí  jiè  là  jiàng
瓜  果  蔬  菜  ,    葱  蒜  韭  姜  ,    茴  椒  芹  葵  ,    皮  芥  辣  酱  。
yún  tái  yù  sǔn  hú  lu  piáo  ráng  fān  qié  mó  gu  rǔ  dàn  chún  niàng
芸  苔  芋  笋  ,    葫  芦  瓢  瓤  ,    番  茄  蘑  菇  ,    乳  蛋  醇  酿  。
diǎn  yán  shí  cù  cuì  bo  tián  táng  zhēn  xiū  zhǐ  gān  yáo  zhuàn  gāo  liáng
碘  盐  食  醋  ,    脆  卜  甜  糖  ,    珍  馐  旨  甘  ,    肴  馔  膏  粱  。
pú  táo  měi  jiǔ  yù  yè  qióng  jiāng  kā  fēi  yì  zhì  míng  chá  shùn  cháng
葡  萄  美  酒  ,    玉  液  琼  浆  ,    咖  啡  益  智  ,    茗  茶  顺  肠  。
táo  lǐ  xìng  shì  zhī  xiān  wèi  shuǎng  yē  yòu  chéng  jú  kě  yǐn  pǐn  cháng
桃  李  杏  柿  ,    汁  鲜  味  爽  ,    椰  柚  橙  桔  ,    渴  饮  品  尝  。
bō  luó  gān  jú  gǎn  lǎn  bīng  láng  lí  zǎo  píng  zhā  lì  lì  liú  táng
菠  萝  柑  橘  ,    橄  榄  槟  榔  ,    梨  枣  苹  楂  ,    荔  栗  榴  棠  。
kē  dǒu  bǎi  wěi  há  má  gǔ  náng  diào  ěr  qiū  yǐn  rú  chóng  mǎ  huáng
蝌  蚪  摆  尾  ,    蛤  蟆  鼓  囊  ,    钓  饵  蚯  蚓  ,    蠕  虫  蚂  蟥  。
yīng  wǔ  xué  shé  mì  fēng  chuān  máng  biān  fú  qī  dòng  wú  tóng  yǐn  huáng
鹦  鹉  学  舌  ,    蜜  蜂  穿  忙  ,    蝙  蝠  栖  洞  ,    梧  桐  引  凰  。
zhī  zhū  qiān  bǔ  míng  líng  zhù  liáng  qīng  tíng  zhèn  chì  jiū  péng  zhāng  bǎng
蜘  蛛  牵  补  ,    螟  蛉  蛀  粮  ,    蜻  蜓  振  翅  ,    鸠  鹏  张  膀  。
ōu  yīng  yàn  què  hú  dié  yuān  yāng  lǐ  jì  nián  jīng  wā  bàng  luó  páng
鸥  莺  燕  雀  ,    蝴  蝶  鸳  鸯  ,    鲤  鲫  鲇  鲸  ,    蛙  蚌  螺  螃。
yá  é  chán  yǒng  guī  luǎn  yì  huáng  wén  yíng  shǔ  yǐ  shé  xiē  shàn  mǎng
蚜  蛾  蝉  蛹  ,    龟  卵  翼  蝗  ,    蚊  蝇  鼠  蚁  ,    蛇  蝎  鳝  蟒  。
wú  gōng  dú  xiàn  xī  shuài  dēng  chuǎng  lù  bèi  hú  li  xióng  bào  chái  láng
蜈  蚣  毒  腺  ,    蟋  蟀  蹬  闯  ,    鹿  狈  狐  狸  ,    熊  豹  豺  狼  。
yuán  tí  hóu  zī  tuó  fū  tǎ  tǎng  chú  xīng  pān  shāo  cí  mǔ  nì  gāng
猿  啼  猴  吱  ,    鸵  孵  獭  躺  ,    雏  猩  攀  梢  ,    雌  牡  匿  冈  。
shā  zhōu  luò  tuó  xùn  jié  líng  yáng
砂  舟  骆  驼  ,    迅  捷  羚  羊  。

dì  èr  bù  fēn
第    二    部    分
zhōng  huá  chū  fán  shuì  shī  jiàn  xǐng  jiǔ  jiǔ  jì  mò  qiān  nián  shǐ  líng
中  华  初  繁  ,    睡  狮  渐  醒  ,    玖  久  纪  末  ,    千  年  始  零  。
hóng  yè  chāng  shèng  miào  cè  dì  yíng  zuǒ  yòu  jiān  gù  zǒng  lǎn  tǒng  lǐng
宏  业  昌  盛  ,    妙  策  递  迎  ,    左  右  兼  顾  ,    总  揽  统  领  。
nèi  qǔ  wěn  jìn  wài  jiāo  zhì  tóng  jiē  tī  guò  dù  qiè  jì  hěn  měng
内  取  稳  进  ,    外  交  志  同  ,    阶  梯  过  度  ,    切  忌  狠  猛  。
liù  zéi  qī  hài  jiān  shì  shěn  tīng  jiè  tān  xū  xiào  jiàn  yuē  yí  xíng
六  贼  七  害  ,    监  视  审  听  ,    戒  贪  须  效  ,    践  约  宜  行  。
biǎn  è  bāo  jì  shǎng  quàn  fá  chéng  cāo  rèn  zhí  fǔ  sāi  juān  jiù  yíng
贬  恶  褒  绩  ,    赏  劝  罚  惩  ,    操  刃  执  斧  ,    塞  涓  救  荧  。
shì  rú  tū  qǐ  chōu  xīn  xī  píng  tú  féng  xiǎn  zhào  xiāo  yá  yú  méng
势  如  突  起  ,    抽  薪  熄  平  ,    途  逢  险  兆  ,    消  芽  于  萌  。
tiáo  xī  zhǐ  fēn  guì  zài  yòng  héng  yī  fǎ  móu  zhì  guān  lì  jiē  zhèng
调  息  止  纷  ,    贵  在  用  衡  ,    依  法  谋  治  ,    官  吏  皆  正  。
tuī  xián  jiàn  cái  dǔ  mào  biàn  róng  chún  pǔ  kuān  hòu  xiá  liè  jìn  zhōng
推  贤  荐  材  ,    睹  貌  辨  容  ,    纯  朴  宽  厚  ,    侠  烈  尽  忠  。
gěng  zhí  sù  yí  jīn  huái  tǎn  chéng  chán  mèi  jiǎo  huá  jī  mǐn  huì  yǐng
耿  直  肃  仪  ,    襟  怀  袒  诚  ,    谄  媚  狡  猾  ,    机  敏  慧  颖  。
xiè  dài  lǎn  duò  zhuō  bèn  lù  yōng  yú  mèi  hú  tu  piān  cái  zhìcōng
懈  怠  懒  惰  ,    拙  笨  碌  庸  ,    愚  昧  糊  涂  ,    偏  才  至  聪  。
xiū  sè  jū  shù  jié  jiàn  hàn  xióng  gōng  jǐn  wèi  jù  jiān  mò  chí  zhòng
羞  涩  拘  束  ,    杰  健  悍  雄  ,    恭  谨  畏  惧  ,    缄  默  持  重  。
jiāo  shē  ào  màn  qiè  nuò  huáng  kǒng  chāo  yì  dú  jū  tián  dàn  yún  níng
骄  奢  傲  慢  ,    怯  懦  惶  恐  ,    超  逸  独  居  ,    恬  淡  匀  宁  。
cāi  yí  guǐ  mì  wēi  yán  yì  yǒng  bì  bó  qián  chāo  rǎng  duó  qí  zōng
猜  疑  诡  秘  ,    威  严  毅  勇  ,    币  帛  钱  钞  ,    攘  夺  其  宗  。
qǐ  cái  pàn  lì  jià  zhí  jūn  děng  wù  gōng  kāi  chǎng  zēng  fù  jiǎn  qióng
企  财  盼  利  ,    价  值  均  等  ,    务  工  开  厂  ,    增  富  减  穷  。
zī  chǎn  lěi  jì  shuì  lǜ  jiā  chéng  yín  háng  dài  kuǎn  chǔ  xù  bèi  chǒng
资  产  累  计  ,    税  率  加  乘  ,    银  行  贷  款  ,    储  蓄  倍  宠  。
dǐ  yā  chāi  jiè  xún  lì  bù  tíng  gōng  jǐ  xū  qiú  shì  huò  chōng  yíng
抵  押  拆  借  ,    循  例  不  停  ,    供  给  需  求  ,    市  货  充  盈  。
xiāo  shòu  mǎi  mài  kuī  chà  yú  shèng  zhài  quàn  gǔ  piào  bó  dǔ  shū  yíng
销  售  买  卖  ,    亏  差  余  剩  ,    债  券  股  票  ,    博  赌  输  赢  。
wén  zhuàn  suī  xǐ  diē  péi  diān  fēng  xiū  xián  tuì  yōu  huàn  lǜ  shòu  xiāo
闻  赚  虽  喜  ,    跌  赔  癫  疯  ,    休  闲  退  优  ,    涣  虑  受  逍  。
jù  bīn  shū  kè  yōu  xiè  huān  zhāo  bǎ  zhǎn  jiǎng  qù  yǐ  chuáng  dú  xiǎo
拒  宾  疏  客  ,    忧  谢  欢  招  ,    把  盏  讲  趣  ,    倚  床  读  晓  。
yóu  jǐng  fá  dù  jì  jué  xuān  xiāo  mào  guàn  bì  zhī  mǎng  yuán  chū  tiáo
游  景  筏  渡  ,    迹  绝  喧  嚣  ,    茂  冠  蔽  枝  ,    莽  园  出  条  。
bì  lǐng  dī  cuì  luò  yè  piāo  yáo  xīn  chéng  chè  tòu  yǎ  yuè  qù  zào
碧  岭  滴  翠  ,    落  叶  飘  摇  ,    心  澄  彻  透  ,    雅  悦  去  燥  。
huī  háo  yì  jiù  jiā  jù  shū  le  qī  zhū  xiāng  móu  xiù  méi  xié  wān
挥  毫  绎  就  ,    佳  句  抒  了  ,    漆  珠  镶  眸  ,    秀  眉  斜  弯  。
yīng  kǒu  hán  xiào  zhī  yè  yǐn  xiàn  áo  bí  dān  qiào  zhuì  ěr  shuāng  huán
樱  口  含  笑  ,    脂  靥 隐  现  ,    敖  鼻  单  翘  ,    坠  耳  双  环  。
shū  é  tán  sāi  lóng  jīng  fèng  yǎn  qiàn  shǒu  ǒu  bì  ruǎn  jǐng  xuē  jiān
舒  额  弹  腮  ,    龙  睛  凤  眼  ,    纤  手  藕  臂  ,    软  颈  削  肩  。
wū  fà  bǐ  tún  sū  xiōng  yāo  jiān  xiū  tuǐ  fù  qū  gōng  jiǎo  tíng  zhàn
乌  发  比  臀  ,    酥  胸  腰  间  ,    修  腿  负  躯  ,    弓  脚  婷  站  。
mù  yù  jié  shēn  shū  zhuāng  qiáo  bàn  báo  dài  qīng  shī  jìng  yào  jiǎo  lián
沐  浴  洁  身  ,    梳  妆  乔  扮  ,    薄  黛  轻  施  ,    靓  耀  矫  莲  。
fú  jǐn  shì  pèi  bīn  líng  xiù  duàn  zàn  tàn  chēng  sòng  wǎn  ruò  é  xiān
服  锦  饰  佩  ,    缤  绫  绣  缎  ,    赞  叹  称  颂  ,    宛  若  娥  仙  。
ē  mí  tuó  fó  jué  wù  róng  yuán  sēng  ní  jì  mò  pú  sà  xiàng  shàn
阿  弥  陀  佛  ,    觉  悟  融  圆  ,    僧  尼  寂  寞  ,    菩  萨  向  善  。
qíng  tóu  xì  yīn  yù  jìng  jiàn  yuán  zhuǎn  shí  mí  xìng  kǔ  lè  nǎo  fán
情  投  系  姻  ,    欲  净  见  缘  ,    转  识  迷  性  ,    苦  乐  恼  烦  。
shèng  dàn  jī  dū  yuán  zuì  shú  huán  mù  dì  biàn  zhèng  cái  pàn  xié  duān
圣  诞  基  督  ,    原  罪  赎  还  ,    目  的  辩  证  ,    裁  判  邪  端  。
cháo  jìn  guì  bài  xiān  zhī  zhù  chuán  wǒ  zhǔ  bǎo  yòu  hǎo  wá  ā  dān
朝  觐  跪  拜  ,    先  知  注  传  ,    我  主  保  佑  ,    好  娃  阿  丹  。
gé  lín  tóng  huà  yī  suǒ  yù  yán  shā  wēng  tuō  shì  fú  mó  tàn  àn
格  林  童  话  ,    伊  索  寓  言  ,    莎  翁  托  氏  ,    福  摩  探  案  。
dàn  dīng  gē  dé  jiā  qiū  shí  tán  péi  gēn  niú  dùn  ài  yīn  sī  tǎn
但  丁  哥  德  ,    伽  丘  十  谈  ,    培  根  牛  顿  ,    爱  因  斯  坦  。
shì  guǎn  yīng  ér  kè  lóng  yí  chuán  xì  bāo  sù  lěng  tuō  yǎng  hé  suān
试  管  婴  儿  ,    克  隆  遗  传  ,    细  胞  速  冷  ,    脱  氧  核  酸  。
mài  chōng  shù  mǎ  jǐ  hé  guī  fàn  wǎng  luò  tōng  xùn  chéng  kòng  yáo  gǎn
脉  冲  数  码  ,    几  何  规  范  ,    网  络  通  讯  ,    程  控  遥  感  。
qū  zhú  jiàn  tǐng  zhōu  jì  dǎo  dàn  jī  guāng  fú  shè  kǔn  bǎng  huǒ  jiàn
驱  逐  舰  艇  ,    洲  际  导  弹  ,    激  光  辐  射  ,    捆  绑  火  箭  。
shēng  nà  cè  jù  pín  yóu  wū  rǎn  diǎn  xiàn  miàn  duàn  qiú  hú  cè  xián
声  纳  测  距  ,    贫  铀  污  染  ,    点  线  面  段  ,    球  弧  侧  弦  。
líng  zhuī  léng  jiǎo  tū  āo  dǐng  jiān  shù  piě  nà  zhé  dǒu  gǒng  tuǒ  quān
菱  锥  棱  角  ,    凸  凹  顶  尖  ,    竖  撇  捺  折  ,    陡  拱  椭  圈  。
ào  yùn  jìng  jì  táo  tài  shāi  xuǎn  kuà  yuè  duǎn  pǎo  bèng  tiào  chēng  gān
奥  运  竞  技  ,    淘  汰  筛  选  ,    跨  跃  短  跑  ,    蹦  跳  撑  竿  。
tiě  bǐng  biāo  qiāng  lěi  zú  pái  lán  qì  chē  lā  lì  jià  shān  shǐ  fān
铁  饼  标  枪  ,    垒  足  排  篮  ,    汽  车  拉  力  ,    驾  舢  驶  帆  。
dāo  chuí  gùn  bàng  gōu  zhǎo  zhàng  biān  suǒ  liàn  gàng  líng  shuāi  jiāo  jī  quán
刀  锤  棍  棒  ,    钩  爪  杖  鞭  ,    锁  链  杠  铃  ,    摔  跤  击  拳  。
shěng  qū  shǔ  jiāo  cūn  zhèn  tún  diàn  gēng  yún  lóu  pá  bō  pǎng  jiǎo  bàn
省  区  署  郊  ,    村  镇  屯  店  ,    耕  耘  耧  耙  ,    播  耪  搅  拌  。
nóng  kěn  guàn  gài  yú  liè  bó  chuán  chái  péng  chuī  rè  mù  chù  fèn  yān
农  垦  灌  溉  ,    渔  猎  驳  船  ,    柴  棚  炊  热  ,    牧  畜  粪  烟  。
mó  yā  jiào  shī  féi  gōng  lín  dàn  xué  jiāo  niào  shēn  huī  mái  shǐ  qiǎn
膜  压  窖  湿  ,    肥  攻  磷  氮  ,    穴  浇  尿  深  ,    灰  埋  屎  浅  。
dào  mài  gǔ  dòu  bì  má  shǔ  mián  sù  bāo  zhī  fū  shú  jiē  jià  gǎn
稻  麦  谷  豆  ,    蓖  麻  薯  棉  ,    粟  苞  芝  麸  ,    秫  秸  稼  秆  。
mí  shǔ  bí  qí  suō  bài  zhè  wān  gěng  dī  lǒng  qí  qiáo  bǐ  kē  hàn
糜  黍  荸  荠  ,    蓑  稗  蔗  豌  ,    埂  堤  垄  畦  ,    荞  秕  稞  旱  。
hé  miáo  yīng  suì  màn  fù  téng  chán  zōng  lǚ  níng  méng  fēng  kē  zǐ  tán
禾  苗  缨  穗  ,    蔓  附  藤  缠  ,    棕  榈  柠  檬  ,    枫  棵  紫  檀  。
jiǎn  yā  dǎ  chà  jià  jiē  chā  qiān  kē  lì  zǐ  hé  zhū  ruǐ  jīng  gǎn
剪  丫  打  杈  ,    嫁  接  插  扦  ,    颗  粒  籽  核  ,    株  蕊  茎  杆  。
jī  yā  bào  qún  zhū  zǎi  mǎn  quān  lǘ  luó  kěn  pō  quǎn  gǒu  hù  àn
鸡  鸭  抱  群  ,    猪  仔  满  圈  ,    驴  骡  啃  坡  ,    犬  狗  护  岸  。
jiù  jū  hǎn  zōng  xùn  dú  zhà  huàn  yú  biē  xiā  xiè  māo  tù  é  cán
厩  驹  罕  鬃  ,    驯  犊  乍  唤  ,    鱼  鳖  虾  蟹  ,    猫  兔  鹅  蚕  。
xuán  rào  yīng  gē  āi  gū  hè  yàn  sù  yíng  zhā  zhài  zhěn  gē  dài  dàn
旋  绕  鹰  鸽  ,    哀  孤  鹤  雁  ,    宿  营  扎  寨  ,    枕  戈  待  旦  。
shào  gǎng  róng  jiè  kuà  ruì  pī  jiān  shuài  qí  tǐng  bá  xùn  shì  yuè  yǎn
哨  岗  戎  诫  ,    挎  锐  披  坚  ,    帅  旗  挺  拔  ,    训  士  阅  演  。
pán  jù  jiào  jìn  qíng  zhì  hū  hǎn  wěi  zhuāng  gēn  zōng  xìn  hào  zhē  yǎn
磐  踞  较  劲  ,    擎  帜  呼  喊  ,    伪  装  跟  踪  ,    信  号  遮  掩  。
shāo  zòng  jí  shì  jìng  hū  shùn  zàn  yù  yú  chěng  wù  bǎ  hōng  zhōu  xiàn
稍  纵  即  逝  ,    竟  忽  瞬  暂  ,    驭  舆  骋  骛  ,    靶  轰  州  县  。
chèn  què  sāo  rǎo  gòu  zhù  háo  qiàn  dié  bào  pín  shèn  yù  dǎng  zǔ  lán
趁  却  骚  扰  ,    构  筑  壕  堑  ,    谍  报  频  渗  ,    御  挡  阻  拦  。
hào  sǔn  chóu  sì  mài  lì  wěi  jiān  gòu  xiè  fén  zhǐ  kuī  shuǎi  jìn  yàn
耗  损  酬  饲  ,    迈  历  委  艰  ,    垢  卸  焚  址  ,    盔  甩  烬  焰  。
qín  dí  pò  zhèn  diào  pài  qiǎn  fǎn  wéi  zhuī  dǔ  jié  fú  jiǎo  quán  jiān
擒  敌  破  阵  ,    调  派  遣  返  ,    围  追  堵  截  ,    伏  剿  全  歼  。
zhǎn  lǚ  lìng  zhào  tuì  shuāi  wù  yàn  diāo  bǎo  cuī  huǐ  yōng  jǐ  táo  cuàn
崭  旅  另  召  ,    蜕  衰  勿  厌  ,    碉  堡  摧  毁  ,    拥  挤  逃  窜  。
fú  lǔ  jiǎo  xiè  shèng  bài  qián  yán  wǎng  yǔn  kěn  fǒu  jǔ  jué  kǎi  yàn
俘  虏  缴  械  ,    胜  败  前  沿  ,    枉  允  肯  否  ,    咀  嚼  凯  宴  。
cǎn  zāo  xī  shēng  sù  guǒ  xí  juàn  fén  guān  shī  nào  hún  pò  qǐn  mián
惨  遭  牺  牲  ,    素  裹  席  卷  ,    坟  棺  尸  闹  ,    魂  魄  寝  眠  。
huó  zhe  qí  dǎo  sǐ  zé  jì  diàn  lián  fèng  xùn  zhí  jiǎng  gōng  bān  xián
活  着  祈  祷  ,    死  则  祭  奠  ,    廉  奉  殉  职  ,    奖  功  颁  衔  。
zǔ  zhī  chóu  bèi  fǔ  xù  shēn  qiān  bù  shǔ  liáo  yuán  tì  lèi  shān  rán
组  织  筹  备  ,    抚  恤  申  签  ,    部  属  僚  员  ,    涕  泪  潸  然  。
biāo  bǐng  míng  cè  xuán  shuò  càn  làn
彪  炳  铭  册  ,    炫  烁  灿  烂  。

dì  sān  bù  fēn
第  三  部分
yù  láo  jìn  zú  sī  diǎn  xíng  xiàn  cí  sòng  kū  sù  míng  qū  shēn  yuān
狱  牢  禁  卒  ,    司  典  刑  宪  ,    辞  讼  哭  诉  ,    鸣  屈  伸  冤  。
chǎng  shì  máo  dùn  pōu  céng  bāo  jiǎn  diàn  lǜ  chāng  zhuó  zhāo  huà  jiè  xiàn
敞  释  矛  盾  ,    剖  层  剥  茧  ,    淀  滤  猖  浊  ,    昭  划  界  限  。
fáng  ài  zhēn  chá  huì  lù  shì  huàn  zǔ  zhòu  xià  hu  tiǎo  xìn  wū  màn
妨  碍  侦  察  ,    贿  赂  仕  宦  ,    诅  咒  吓  唬  ,    挑  衅  侮  谩  。
jī  fěng  fěi  bàng  hún  è  chè  yàn  méng  lóng  jì  liǎng  réng  liú  xì  xián
讥  讽  诽  谤  ,    浑  噩  撤  验  ,    朦  胧  伎  俩  ,    仍  留  隙  嫌  。
zhēn  zhuó  chān  huǎng  bāo  bì  wǔ  mán  yǔn  duò  jí  jǐng  yāng  jí  cí  juàn
斟  酌  掺  谎  ,    包  庇  捂  瞒  ,    陨  堕  棘  阱  ,    殃  及  祠  眷  。
jiǎn  jǔ  chá  fēng  dài  bǔ  kui  wán  zuò  jiān  fàn  kē  jī  ná  xié  bàn
检  举  查  封  ,    逮  捕  魁  顽  ,    作  奸  犯  科  ,    缉  拿  协  办  。
yāo  mó  guǐ  guài  xiōng  shà  kù  yán  dǎi  tú  huài  lèi  zhēng  níng  zuǐ  liǎn
妖  魔  鬼  怪  ,    凶  煞  酷  阎  ,    歹  徒  坏  类  ,    狰  狞  嘴  脸  。
lè  bī  háo  kuò  sōu  guā  bēi  jiàn  guǎi  jià  hái  tí  kēng  mēng  yùn  cán
勒  逼  豪  阔  ,    搜  刮  卑  贱  ,    拐  架  孩  提  ,    坑  蒙  孕  残  。
dào  fěi  jié  qiè  qiāo  zhà  qī  piàn  suō  shǐ  sǒng  yǒng  héng  zhēng  bào  liǎn
盗  匪  劫  窃  ,    敲  诈  欺  骗  ,    唆  使  怂  勇  ,    横  征  暴  敛  。
shāo  shā  qiǎng  lüè  zāi  zāng  wū  xiàn  zǎi  nüè  yín  bà  pǐ  liè  diāo  mán
烧  杀  抢  掠  ,    栽  赃  诬  陷  ,    宰  虐  淫  霸  ,    痞  劣  刁  蛮  。
xiá  nì  chāng  jì  róu  lìn  bìn  huán  wěi  xiè  fù  guǎ  tú  lù  bì  zhǎn
狎  昵  娼  妓  ,    蹂  躏  鬓  鬟  ,    猥  亵  妇  寡  ,    屠  戮  毙  斩  。
máng  shēn  yòu  yǐn  dào  zhì  hūn  àn  bì  nú  duǒ  bì  yuàn  chì  zé  qiǎn
氓  绅  诱  瘾  ,    倒  置  昏  暗  ,    婢  奴  躲  避  ,    怨  斥  责  谴  。
xù  ōu  zī  huò  bì  huì  fàn  làn  tōu  lòu  jiǎ  mào  wàng  fàn  mù  juān
酗  殴  滋  祸  ,    弊  秽  泛  滥  ,    偷  漏  假  冒  ,    妄  贩  募  捐  。
tì  qiú  kǎo  wèn  kuǐ  lěi  fū  yǎn  jiǎo  xìng  ráo  shù  qī  gào  shè  miǎn
剃  囚  拷  问  ,    傀  儡  敷  衍  ,    侥  幸  饶  恕  ,    期  告  赦  免  。
liào  kào  láng  dāng  chàn  huǐ  yǐ  hàn  cōng  huāng  shī  cuò  xú  duó  pǔ  tuán
镣  铐  锒  铛  ,    忏  悔  已  憾  ,    匆  慌  失  措  ,    徐  踱  圃  团  。
chóu  chú  pái  huái  páng  huáng  bù  tiān  jiǒng  jiāo  chóu  xù  lún  tuí  gǒu  chuǎn
踌  躇  徘  徊  ,    彷  徨  怖  添  ,    窘  焦  愁  绪  ,    沦  颓  苟  喘  。
shī  zǎo  qū  huí  máo  cè  chòu  biàn  jiǎ  nà  gài  lǚ  xīn  gāng  xī  qiān
虱  蚤  蛆  蛔  ,    茅  厕  臭  便  ,    钾  钠  钙  铝  ,    锌  钢  锡  铅  。
niè  tī  zhě  wū  gè  bèi  bó  fán  péng  gǒng  guī  liú  běn  qíng  měng  tàn
镍  锑  锗  钨  ,    铬  钡  铂  钒  ,    硼  汞  硅  硫  ,    苯  氰  锰  碳  。
lǜ  qīng  hài  fú  xī  tīng  quē  wán  pī  shēn  xī  xī  fēn  tài  tóng  quán
氯  氢  氦  氟  ,    烯  烃  炔  烷  ,    砒  砷  硒  矽  ,    酚  酞  酮  醛  。
qiāng  táng  zāng  fǔ  pí  shèn  suǐ  dǎn  chún  sǎng  hóu  lóng  yí  yì  fù  tiǎn
腔  膛  脏  腑  ,    脾  肾  髓  胆  ,    唇  嗓  喉  咙  ,    颐  臆  腹  腆  。
gāng  kuà  qí  zhǐ  xī  lú  kuàng  jiǎn  fáng  biāo  rǒng  zhuì  quán  jiá  hái  qiàn
肛  胯  脐  趾  ,    膝  颅  眶  睑  ,    肪  膘  冗  赘  ,    颧  颊  骸  嵌  。
hān  shǎ  chī  dāi  lóng  yǎ  tān  huàn  gē  da  dòu  zhěn  nóng  chuāng  tū  xuǎn
憨  傻  痴  呆  ,    聋  哑  瘫  痪  ,    疙  瘩  痘  疹  ,    脓  疮  秃  癣  。
méi  fū  sāo  yǎng  bā  hén  yù  quán  yōng  jū  zhì  lì  lài  jiè  bó  wàn
霉  肤  搔  痒  ,    疤  痕  愈  痊  ,    痈  疽  痔  痢  ,    癞  疥  脖  腕  。
zhàng  biě  bì  qué  cuì  nüè  yè  àn  gē  bo  yè  chí  jìng  zhī  dǒu  chàn
瘴  瘪  痹  瘸  ,    瘁  疟  腋  胺  ,    胳  膊  腋  弛  ,    胫  肢  抖  颤  。
wèi  yí  kuì  yáng  jīn  jī  jìng  luán  xié  lèi  téng  tòng  páng  guāng  jūn  zhān
胃  胰  溃  疡  ,    筋  肌  痉  挛  ,    胁  肋  疼  痛  ,    膀  胱  菌  沾  。
ài  zī  qīn  lüè  wēn  yì  kuò  sàn  zhǒng  liú  ái  zhèng  láo  bèi  pí  juàn
艾  兹  侵  略  ,    瘟  疫  扩  散  ,    肿  瘤  癌  症  ,    劳  惫  疲  倦  。
jǐng  tì  jí  bìng  zhěn  yàng  yù  huàn  shì  mǔ  gù  yōng  pú  yì  pìn  huàn
警  惕  疾  病  ,    诊  恙  预  患  ,    侍  姆  雇  佣  ,    仆  役  聘  换  。
dōng  jiē  cǎi  gòu  bàng  chèng  ròu  xiàn  zhǎng  sháo  lú  zào  liào  duī  chú  guǎn
东  街  采  购  ,    磅  秤  肉  馅  ,    掌  勺  炉  灶  ,    料  堆  厨  馆  。
liū  zhà  xūn  kǎo  dùn  zhǔ  lǔ  yān  hōng  bèi  lào  kàng  huì  chǎo  zhuó  shuàn
溜  炸  熏  烤  ,    炖  煮  卤  腌  ,    烘  焙  烙  炕  ,    烩  炒  灼  涮  。
mēn  bào  liáo  tàng  pēng  zhēng  áo  jiān  fēng  huàn  pō  lì  yùn  jiào  zuì  hān
焖  爆  燎  烫  ,    烹  蒸  熬  煎  ,    烽  焕  泼  沥  ,    酝  酵  醉  酣  。
hūn  xīng  fèi  pú  huá  nèn  dù  gān  lóng  tì  gāo  zhǒu  zhān  rùn  nuò  wán
荤  腥  肺  脯  ,    滑  嫩  肚  肝  ,    笼  屉  羔  肘  ,    粘  润  糯  丸  。
jīng  gāo  mó  jiǎo  xī  zhōu  chóu  fàn  mí  fèi  gēng  jiǔ  yóu  jìn  màn  mán
粳  糕  馍  饺  ,    稀  粥  稠  饭  ,    糜  费  羹  灸  ,    油  浸  漫  馒  。
è  zé  cū  cāo  bǎo  tī  nì  xián  yào  shi  niǔ  kòu  dōu  dài  wéi  lián
饿  择  粗  糙  ,    饱  剔  腻  咸  ,    钥  匙  纽  扣  ,    兜  袋  帷  帘  。
hé  tào  xiāng  guì  wǎ  guàn  yú  tán  zào  gāng  yá  jù  bēi  dié  kuài  wǎn
盒  套  箱  柜  ,    瓦  罐  盂  痰  ,    皂  缸  牙  具  ,    杯  碟  筷  碗  。
zhàng  màn  xuē  mào  zhěng  qí  guà  shuān  hú  guō  pén  tǒng  qì  mǐn  xiá  tán
帐  幔  靴  帽  ,    整  齐  挂  拴  ,    壶  锅  盆  桶  ,    器  皿  匣  坛  。
tiáo  zhou  lā  jī  kuàng  zhé  jiǎn  fán  jiā  dāng  ǎo  páo  lǒu  jiù  dēng  sǎn
笤  帚  垃  圾  ,    矿  蛰  碱  矾  ,    夹  裆  袄  袍  ,    篓  臼  灯  伞  。
bō  qiān  jiǎo  niǔ  chā  chú  biǎo  lián  pīng  pāng  huàng  tóng  jiāng  shéng  kē  bàn
钵  钎  铰  钮  ,    叉  橱  表  镰  ,    乒  乓  晃  瞳  ,    缰  绳  磕  绊  。
shān  hú  bèi  ké  mǎ  nǎo  méi  tàn  pào  mò  péng  zhàng  hāo  wěi  sà  miǎn
珊  瑚  贝  壳  ,    玛  瑙  煤  炭  ,    泡  沫  膨  胀  ,    蒿  苇  飒  冕  。
diàn  chóu  zū  lìn  bù  wèi  cǐ  bān  gǔn  niǎn  wō  wò  zhá  zhù  miǎo  pàn
佃  畴  租  赁  ,    埠  位  此  般  ,    辊  辗  蜗  斡  ,    闸  贮  淼  畔  。
xiǎng  jué  bīn  bīn  zhòu  yì  juān  juàn  zhì  líng  bìng  bó  ē  nuó  nī  màn
享  爵  彬  斌  ,    胄  裔  娟  隽  ,    雉  翎  并  勃  ,    婀  娜  妮  曼  。
cāng  fǔ  xiù  shí  yòu  mó  mǎo  hàn  téng  là  yìn  shuā  zèng  jì  yóu  jiàn
舱  釜  锈  蚀  ,    釉  磨  铆  焊  ,    誊  蜡  印  刷  ,    赠  寄  邮  件  。
suǒ  xiè  zhàng  bù  huì  cì  dié  hàn  qí  pái  yì  pīn  yá  xiàng  chù  huàn
琐  屑  账  簿  ,    惠  赐  牒  翰  ,    棋  牌  奕  拼  ,    衙  巷  畜  豢  。
qǐ  gài  zhù  tǎo  diāo  chī  jī  chán  kù  cāng  xún  luó  áo  yù  fǔ  kān
乞  丐  住  讨  ,    叼  吃  饥  馋  ,    库  仓  巡  逻  ,    翱  峪  俯  瞰  。
ān  qí  zhòu  dùn  chà  nà  jìn  yuán  kǎn  kě  qí  qū  chà  jìng  wān  yán
鞍  骑  骤  遁  ,    刹  那  近  垣  ,    坎  坷  崎  岖  ,    岔  径  蜿  蜒  。
zūn  yú  guǐ  zhé  guàng  áo  jùn  diān  pī  lì  guàn  xiāo  yū  chǔ  nì  yān
遵  逾  轨  辙  ,    逛  遨  峻  颠  ,    霹  雳  贯  霄  ,    淤  础  溺  淹  。
shà  zhuàng  bēng  tā  yáo  ān  tún  tián  yì  kuò  qīng  fù  gū  kuǎ  suì  hán
厦  幢  崩  塌  ,    窑  庵  囤  填  ,    邑  廓  倾  覆  ,    箍  垮  隧  涵  。
huái  xiè  zhì  gū  pǔ  jiàn  tīng  lán  qiú  yǒng  shè  tāo  bó  ào  xùn  xián
淮  泄  滞  沽  ,    浦  溅  汀  澜  ,    泅  泳  涉  滔  ,    渤  澳  浚  涎  。
bó  bǎn  huō  quē  wéi  jiǎng  wāi  tān  lòu  cháo  diāo  cōng  jī  shū  liè  yán
舶  舨  豁  缺  ,    桅  桨  歪  坍  ,    陋  巢  凋  囱  ,    畸  枢  裂  檐  。
yá  hé  jié  kū  zhā  zǐ  sāo  shān  yáo  jué  xiáo  huò  shì  fēi  què  duàn
涯  涸  竭  枯  ,    渣  滓  臊  膻  ,    谣  决  淆  惑  ,    是  非  确  断  。
fān  yì  shòu  kè  kǎo  jiū  zuān  yán  wù  cuò  dān  gē  yóu  yù  qǐ  gǎn
翻  译  授  课  ,    考  究  钻  研  ,    误  错  耽  搁  ,    犹  豫  岂  敢  。
yè  piān  huì  gǎo  biān  jí  jiào  kān  gù  mí  gěng  gài  zǎi  bǎn  dēng  kān
页  篇  汇  稿  ,    编  辑  校  勘  ,    故  谜  梗  概  ,    载  版  登  刊  。
zhuān  tí  shān  jié  pǔ  biàn  liú  lǎn  jiā  ǒu  hūn  pèi  hán  liàn  sī  yǐ
专  题  删  节  ,    普  遍  浏  览  ,    嘉  偶  婚  配  ,    函  恋  私  已  。
xù  shù  mián  yán  huǎn  chí  xún  mì  zuò  méi  jiè  shào  qīng  huò  jiāo  xí
叙  述  绵  延  ,    缓  迟  寻  觅  ,    做  媒  介  绍  ,    卿  获  娇  媳  。
chuí  huáng  náo  bó  yuè  chuī  jiào  qǔ  pào  zhèn  fáng  zhái  xuān  fèi  nòng  lǐ
槌  簧  铙  钹  ,    乐  吹  轿  娶  ,    炮  震  房  宅  ,    宣  沸  弄  里  。
lǎ  ba  zào  shǎng  mù  cuī  chuàn  yì  dīng  zhǔ  qīn  péi  bèi  fèn  ǎi  dī
喇  叭  噪  晌  ,    暮  催  串  艺  ,    叮  嘱  钦  陪  ,    辈  份  矮  低  。
shù  niè  jì  sì  kūn  zhòng  shēng  zǐ  jiǎn  tiē  chěng  sòng  zú  lǎo  shěn  xù
庶  孽  继  嗣  ,    昆  仲  甥  姊  ,    柬  贴  逞  送  ,    族  姥  婶  婿  。
gǎn  fù  yāo  qǐng  zhù  hè  qìng  xǐ  niǔ  niē  jú  cù  xiàn  mù  dù  jí
赶  赴  邀  请  ,    祝  贺  庆  禧  ,    扭  捏  局  促  ,    羡  慕  妒  嫉  。
gē  sǎo  zī  xún  huǒ  bàn  cān  yì  bà  mā  ēn  zhǔn  yé  nǎi  píng  pī
哥  嫂  咨  询  ,    伙  伴  参  议  ,    爸  妈  恩  准  ,    爷  奶  评  批  。
wú  nǐ  ǎn  tā  zán  mén  miǎn  lì  mú  yàng  jùn  qiào  xián  shū  líng  lì
吾  你  俺  她  ,    咱  们  勉  励  ,    模  样  俊  俏  ,    娴  淑  伶  俐  。
guān  jīn  qún  shān  hùn  fǎng  róng  xù  kuàng  zhǎn  qiàn  zhào  jìng  shì  yìng  zī
纶  巾  裙  衫  ,    混  纺  绒  絮  ,    框  展  倩  照  ,    镜  示  映  姿  。
kòu  shǒu  jū  gōng  suí  sú  qiān  xǐ  dài  bì  bǐng  guī  chéng  nuò  huò  yǔ
叩  首  鞠  躬  ,    随  俗  迁  徙  ,    戴  璧  秉  圭  ,    呈  诺  或  与  。
shì  dú  hóng  yuàn  rán  zhú  qià  yú  rèn  shēn  pēi  tāi  ǒu  tù  miǎn  xi
誓  牍  弘  愿  ,    燃  烛  洽  娱  ,    妊  娠  胚  胎  ,    呕  吐  娩  嬉  。
tè  shū  gòng  xiàn  yǒng  xiǎng  xūn  yù
特  殊  贡  献  ,    永  享  勋  誉  。


dì  sì  bù  fēn
第  四  部  分
yòu  zhì  zǎo  qiào  wán  shuǎ  liàn  xí  tóu  nǎo  rèn  niàn  jué  qín  jiǎn  xī
幼  稚  早  窍  ,    玩  耍  练  习  ,    头  脑  认  念  ,    诀  勤  简  析  。
yī  èr  mó  fǎng  sān  sì  yùn  dǐ  wǔ  liù  miáo  huì  qī  bā  pì  yù
壹  贰  摹  仿  ,    叁  肆  韵  底  ,    伍  陆  描  绘  ,    柒  捌  譬  喻  。
yín  cóng  chàng  ò  yǒng  kuā  suǒ  xī  bèi  qiàn  shú  jiù  sòng  sì  pǔ  lǚ
吟  从  倡  哦  ,    咏  夸  所  悉  ,    背  欠  熟  旧  ,    诵  似  谱  吕  。
sháo  nǔ  xiāo  mèi  zhūn  huì  zhāo  xī  zī  zhì  fú  něi  cuō  tuō  zhì  yì
韶  努  宵  寐  ,    谆  诲  朝  夕  ,    孜  挚  弗  馁  ,    磋  砣  窒  肄  。
pàng  shòu  xiǎo  nān  xiù  tiǎn  shǔn  xī  yī  yā  ā  nǎ  wèi  hǒng  guāi  dí
胖  瘦  小  囡  ,    嗅  舔  吮  吸  ,    咿  呀  啊  哪  ,    喂  哄  乖  嫡  。
zuò  mō  gǔn  pá  chì  hàn  lín  lí  suì  bàn  juè  jiàng  chì  jǐ  luǒ  pì
坐  摸  滚  爬  ,    炽  汗  淋  漓  ,    岁  半  倔  犟  ,    赤  脊  裸  屁  。
sǎ  sǎo  tīng  chú  cā  mǒ  zhuō  yǐ  dūn  dǎo  jǔ  dèng  jīng  yíng  bō  lí
洒  扫  厅  除  ,    擦  抹  桌  椅  ,    墩  蹈  矩  凳  ,    晶  莹  玻  璃  。
jù  cuò  záo  páo  dùn  xiān  fēng  bì  qiāo  chú  gǎo  chǎn  luó  wén  bò  ji
锯  锉  凿  刨  ,    钝  锨  锋  匕  ,    锹  锄  镐  铲  ,    箩  纹  簸  箕  。
xié  wà  chèn  kù  féng  rèn  zhuì  xǐ  zhān  diàn  tǎn  rù  liàng  shài  gēng  tì
鞋  袜  衬  裤  ,    缝  纫  缀  洗  ,    毡  垫  毯  褥  ,    晾  晒  更  替  。
āng  fú  guà  zì  wǎn  xiù  zhuó  dí  pù  gài  péng  lǚ  fèi  pò  diū  qì
肮  袱  褂  渍  ,    挽  袖  濯  涤  ,    铺  盖  篷  履  ,    废  粕  丢  弃  。
bèng  wèi  jī  tǒng  chù  rì  sǒng  yì  zěn  me  xìng  zǎ  fǔ  zuǒ  dá  yì
泵  谓  唧  筒  ,    矗  日  耸  屹  ,    怎  么  姓  咋  ,    辅  佐  答  翊  。
lì  lín  zhuàn  dào  qì  jí  nǎi  bì  shà  quán  é  qǐng  cì  kě  jiào  yì
莅  临  撰  到  ,    砌  级  乃  陛  ,    霎  诠  俄  顷  ,    次  可  叫  翌  。
dǔ  lù  shèn  hěn  wěn  zòu  wú  bǐ  xiá  cī  duì  diàn  lìn  sè  chǎn  xī
笃  录  甚  很  ,    紊  奏  芜  鄙  ,    暇  疵  兑  玷  ,    吝  啬  阐  惜  。
wù  wō  nuǎn  qín  huì  shuò  wàng  xī  zhī  hū  zhě  yě  yī  xū  xī  yǐ
鹜  窝  暖  禽  ,    晦  朔  旺  汐  ,    之  乎  者  也  ,    噫  嘘  兮  矣  。
qiě  yòu  yān  zāi  bā  ma  yù  ne  yāo  wǔ  yǒu  sì  yín  mǎo  chǒu  yǐ
且  又  焉  哉  ,    吧  吗  吁  呢  ,    夭  午  酉  巳  ,    寅  卯  丑  乙  。
bǐng  gēng  rén  guǐ  gān  zhī  jin  xī  dūn  jūn  mǔ  jīn  shí  bǎi  qiān  yì
丙  庚  壬  癸  ,    干  支  今  昔  ,    吨  钧  亩  斤  ,    拾  佰  仟  亿  。
zhī  měi  miǎo  gè  chǐ  cùn  àng  lí  zhóu  fú  sōu  bàn  méi  duǒ  chá  pǐ
只  每  秒  个  ,    尺  寸  盎  厘  ,    轴  幅  艘  瓣  ,    枚  朵  茬  匹  。
zhōng  xún  liàng  jiè  běn  zuò  shǐ  jì  duì  dàng  fù  chǔ  zhàng  shì  tàng  yú
盅  旬  辆  届  ,    本  座  矢  剂  ,    队  档  副  处  ,    仗  式  趟  隅  。
kāng  kǎi  yú  kuài  xiá  ài  chóu  chàng  fèn  nù  zēng  hèn  biē  mèn  dū  nang
慷  慨  愉  快  ,    狭  隘  惆  怅  ,    愤  怒  憎  恨  ,    憋  闷  嘟  囔  。
wěi  mí  qiáo  cuì  jiù  qiàn  yì  yàng  lián  mǐn  cán  kuì  chuāng  cè  qī  liáng
萎  靡  憔  悴  ,    疚  歉  抑  怏  ,    怜  悯  惭  愧  ,    怆  恻  凄  凉  。
tāo  wā  kōu  jué  dān  tái  káng  bān  jiū  qiā  kǎ  wò  lún  pī  nǐng  bān
掏  挖  抠  掘  ,    担  抬  扛  搬  ,    揪  掐  卡  握  ,    抡  劈  拧  扳  。
cuō  róu  kāi  shì  fú  liáo  tuō  dǎn  tǒng  jiā  lǒu  kuò  tuò  pū  qiào  xiān
搓  揉  揩  拭  ,    拂  撩  拖  掸  ,    捅  挟  搂  括  ,    拓  扑  撬  掀  。
chāo  lāo  cuō  pěng  zhāi  jiē  zhuā  jiǎn  lèi  dǎo  chuí  zá  pāo  rēng  zhì  guàn
抄  捞  撮  捧  ,    摘  揭  抓  拣  ,    擂  捣  捶  砸  ,    抛  扔  掷  掼  。
pāi  chuāi  lǒng  chě  bā  bō  náo  jiǎn  nuó  dā  āi  yè  zhèng  zhuài  bó  shuān
拍  揣  拢  扯  ,    扒  拨  挠  捡  ,    挪  搭  挨  掖  ,    挣  拽  搏  栓  。
chān  hāng  niǎn  zhá  juē  táng  xié  niǎn  niān  yuán  zhǔ  shè  zhěng  cuò  ào  àn
搀  夯  碾  轧  ,    撅  搪  携  捻  ,    拈  援  拄  摄  ,    拯  挫  拗  按  。
tān  niǎn  shāo  zhǎo  luò  gǎo  diào  hàn  chá  duō  chù  jué  zòu  nǐ  mǔ  shàn
摊  撵  捎  找  ,    摞  搞  掉  捍  ,    搽  掇  搐  抉  ,    揍  拟  拇  擅  。
pēng  sī  bìn  è  diān  wō  tà  zǎn  yī  zhuō  jué  lǔ  sǒu  chè  bāi  hàn
抨  撕  摈  扼  ,    掂  挝  挞  攒  ,    揖  捉  攫  掳  ,    擞  掣  掰  撼  。
dìng  jiàn  xǐ  máo  qián  dìng  dù  duàn  shān  zhá  jiǒng  niè  róng  zhù  yě  liàn
钉  键  铣  锚  ,    钳  锭  镀  锻  ,    煽  铡  炯  镊  ,    熔  铸  冶  炼  。
qiāo  yǒng  bǒ  duò  tī  cǎi  tà  cuān  pā  dūn  zào  zhǒng  cèng  tí  bá  tan
跷  踊  跛  跺  ,    踢  踩  蹋  蹿  ,    趴  蹲  躁  踵  ,    蹭  蹄  跋  昙  。
mī  jié  dǔn  dèng  zhēng  cǎi  zhǎ  zhān  dīng  qiáo  chǒu  miáo  máng  gǔ  xiā  kàn
眯  睫  盹  瞪  ,    睁  睬  眨  瞻  ,    盯  瞧  瞅  瞄  ,    盲  瞽  瞎  看  。
piē  zhǔ  yāng  wèi  yūn  shǔ  jù  xuàn  shuí  yà  huì  miù  yè  dìng  é  yàn
瞥  瞩  央  未  ,    晕  曙  炬  眩  ,    谁  讶  讳  谬  ,    谒  订  讹  谚  。
zhōu  zhū  yì  chà  gāi  huī  qì  chán  kān  pī  zhuān  chá  pēng  zhēn  cí  kǎn
诌  诛  谊  诧  ,    该  诙  讫  谗  ,    堪  坯  砖  碴  ,    砰  砧  磁  砍  。
kē  cí  píng  yíng  miǎo  miè  niān  fān  róng  jiè  sháo  zhàn  zhòu  fù  jiǎo  lǎn
苛  茨  萍  萤  ,    藐  蔑  蔫  蕃  ,    茸  藉  芍  蘸  ,    绉  缚  绞  缆  。
gāng  zōng  wěi  chuō  juàn  tāo  bēng  zhàn  xuàn  jiū  liáo  dì  pí  chè  jǔ  màn
纲  综  纬  绰  ,    绢  绦  绷  绽  ,    绚  纠  缭  缔  ,    毗  澈  沮  漫  。
zǎo  sù  ōu  qìn  róng  niè  shù  huàn  bīn  yí  nìng  qī  zhāng  nào  wā  lián
澡  溯  沤  沁  ,    溶  涅  漱  浣  ,    滨  沂  泞  沏  ,    漳  淖  洼  涟  。
liáo  còu  lǐn  liè  zhēng  pà  dǒng  wǎn  qiāo  dào  chén  jì  yí  shì  qiè  dàn
潦  凑  凛  冽  ,    怔  怕  懂  惋  ,    悄  悼  忱  悸  ,    怡  恃  惬  惮  。
xīng  è  huī  wǔ  wéi  qià  shè  guàn  rěn  kěn  rě  wèi  dòng  ào  fèn  diàn
惺  愕  恢  怃  ,    惟  恰  慑  惯  ,    忍  恳  惹  慰  ,    恫  懊  忿  惦  。
jiā  xí  qiāo  lǐn  zhuī  zhá  suō  chuán  xiē  bāng  léng  zhà  zhēn  xiàng  cáo  zhàn
枷  檄  橇  檩  ,    椎  札  梭  椽  ,    楔  梆  楞  榨  ,    榛  橡  槽  栈  。
zhāng  ruì  liú  líng  fá  yáo  lǚ  yǎn  wēi  cháng  tǎng  pì  jǐn  sì  bàng  jiǎn
璋  瑞  琉  玲  ,    乏  瑶  屡  奄  ,    偎  偿  倘  僻  ,    仅  伺  傍  俭  。
gū  yáng  chǐ  jù  shí  qiáo  lǚ  jiān  gāo  bó  cuàn  cù  gòu  fēn  nǎi  ān
估  佯  侈  俱  ,    什  侨  侣  笺  ,    篙  箔  篡  簇  ,    够  氛  氖  氨  。
āi  shāng  duǒ  xū  wéi  huáng  yìng  lì  nì  suí  xùn  pò  yū  dòu  bèng  qì
埃  墒  垛  墟  ,    违  磺  硬  砾  ,    逆  遂  逊  迫  ,    迂  逗  迸  迄  。
tuì  gāi  zhè  tíng  tiáo  è  dié  xī  guì  duò  guǎ  yǎo  zuó  pù  qíng  xī
褪  赅  这  廷  ,    迢  遏  迭  犀  ,    刽  剁  剐  舀  ,    昨  曝  晴  晰  。
qí  è  tūn  yē  rú  líng  chǔn  zhí  tā  shē  nín  yǔ  zhēn  kuì  cuì  jì
鳍  鳄  吞  噎  ,    孺  龄  蠢  殖  ,    它  赊  您  予  ,    帧  聩  粹  既  。
liú  fú  lào  shàn  tuó  wèi  xiē  jū  bǐng  xíng  xiá  mào  jiāo  mǒu  guà  bì
馏  凫  酪  膳  ,    驮  猬  歇  狙  ,    禀  型  辖  贸  ,    胶  某  卦  敝  。
lún  bìn  chà  huǎng  xiē  mò  ái  zhǎi  diàn  tuǒ  nài  tóng  pō  jùn  chuō  qì
仑  殡  衩  幌  ,    些  陌  皑  窄  ,    甸  妥  奈  彤  ,    颇  竣  戳  契  。
zhōng  biàn  pà  nài  zhēn  suì  lóng  yì  lǜ  wù  mù  qí  béng  dài  è  bì
衷  辫  帕  耐  ,    臻  祟  窿  诣  ,    率  晤  睦  歧  ,    甭  殆  厄  毖  。
fá  qǔ  hè  qiào  yān  yè  zhòu  pì  hē  chì  páo  xiāo  yāo  he  chǎo  mà
阀  龋  褐  鞘  ,    阉  曳  皱  辟  ,    呵  叱  咆  哮  ,    吆  喝  吵  骂  。
fēn  fù  dí  gu  jī  li  wā  lā  duō  suō  láo  dao  kēng  chi  qī  chā
吩  咐  嘀  咕  ,    叽  哩  哇  啦  ,    哆  嗦  唠  叨  ,    吭  哧  嘁  喳  。
shēn  hǒu  háo  xiào  wēng  sī  liáo  huá  niè  shì  dié  yǎo  dōng  qiàng  āi  shá
呻  吼  嚎  啸  ,    嗡  嘶  嘹  哗  ,    啮  噬  喋  咬  ,    咚  呛  唉  啥  。
tì  tuò  ké  sou  āi  yō  hēng  hā  xī  rǎng  hēi  yàn  pēi  wěn  cháo  pā
嚏  唾  咳  嗽  ,    哎  哟  哼  哈  ,    嘻  嚷  嘿  唁  ,    呸  吻  嘲  啪  。
n  fèi  pí  jin  mi  shì  chī  ma  xiōng  zhé  bó  wǎn  jīng  wèi  hán  dān
嗯  吠  啤  噤  ,    咪  嗜  嗤  嘛  ,    匈  哲  亳  皖  ,    兢  渭  邯  郸  。
yí  dǎi  lì  dòng  fén  suí  bà  shàn  jīn  jì  hù  liáo  zhè  mǐn  yuè  shǎn
彝  傣  傈  侗  ,    汾  绥  罢  汕  ,    津  冀  沪  辽  ,    浙  闽  粤  陕  。
huī  è  diān  yú  lǒng  shǔ  gàn  qián  guō  wú  zhào  wèi  niè  lù  kuàng  yuán
徽  鄂  滇  渝  ,    陇  蜀  赣  黔  ,    郭  吴  赵  魏  ,    聂  路  况  袁  。
zhū  xǔ  gǒng  dèng  péng  yáo  lì  hán  cuī  hú  jiǎ  zhèng  sū  yīn  kòu  tán
朱  许  巩  邓  ,    彭  姚  厉  韩  ,    崔  胡  贾  郑  ,    苏  殷  寇  谭  。
xiāo  rèn  shàng  fù  qiú  shěn  páng  pān  gōu  lǎng  wéi  fǔ  cóng  huò  lóu  yán
萧  任  尚  付  ,    仇  沈  庞  潘  ,    勾  朗  韦  甫  ,    丛  霍  娄  闫  。
zōu  pǔ  yú  luò  xuē  wèi  háng  wǎn  féng  chǔ  lù  yí  dí  lài  jī  jiǎn
邹  朴  俞  雒  ,    薛  尉  杭  婉  ,    冯  褚  禄  夷  ,    狄  赖  稽  翦  。
bā  wū  yóu  yú  ōu  fù  xiāo  fán  gū  lú  hǎo  pèi  yīn  xíng  móu  kàn
巴  巫  尤  虞  ,    欧  傅  肖  樊  ,    辜  卢  郝  沛  ,    荫  邢  牟  阚  。
céng  jiǎng  cáo  dòu  qiū  shào  mì  ruǎn  gōng  qí  jìn  bào  mù  ní  mò  biàn
曾  蒋  曹  窦  ,    邱  邵  泌  阮  ,    龚  祁  靳  鲍  ,    穆  倪  莫  卞  。
chún  péi  jì  chú  tái  kuàng  yǐn  zhān  zhēn  wú  xiāng  gāo  fān  rú  ǎi  lán
淳  裴  蓟  滁  ,    邰  邝  尹  詹  ,    甄  毋  襄  皋  ,    藩  茹  蔼  蓝  。
hè  rùn  gā  rèn  sāi  zhú  gào  xiǎn  zhēn  jiá  yì  quē  cén  kuí  qiú  luán
赫  闰  嘎  韧  ,    塞  竺  郜  冼  ,    箴  郏  熠  阙  ,    岑  奎  裘  栾  。
xīn  rǔ  jí  shèn  dí  jiě  chéng  rǎn  xīn  fú  jì  zhào  kē  wǔ  zhàn  yàn
忻  汝  汲  慎  ,    翟  解  丞  冉  ,    欣  苻  济  肇  ,    柯  仵  湛  晏  。
jī  shē  tóng  miào  lí  gě  xuān  yuán
嵇  佘  仝  缪  ,    黎  葛  轩  辕。